Marko Vrzgula: PULZARY (Z Lhasy). 2012. Akryl, plátno, 114 x 148 cm
Ďalší Predošlý
Marko Vrzgula: PULZARY (Z Lhasy). 2012. Akryl, plátno, 114 x 148 cm